Kişisel Verilerin Korunması

BÜKER MAKİNA İMALAT VE NAKLİYAT TİCARET

 LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Büker Makine İmalat ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığımız şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İnternet          :  www.bukerpvc.com.tr
Telefon           : 0 (232) 853 72 23
E-Posta          : info@bukerpvc.com.tr
Adres             : 29 Ekim Mah. 9216 Sok. No:10 Yazıbaşı-Torbalı/İZMİR

 

Kişisel Verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere;

https://bukerpvc.com.tr/kvkk/kvkk-politikasi.pdf adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Büker Makine İmalat ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11.maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile Şirketimize iletmiş olduğunuz başvurulara ilişkin kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere Kişisel Verileri Koruma Kurumu dahil olmak üzere bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8.maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ve fiziki ortamlarda ilettiğiniz ilgili kişi başvuru formu, dilekçeleriniz ve e-posta kanallarıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.   

 

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak:
  • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi.

 

5. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuz bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.bukerpvc.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Büker Makina İmalat ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu https://bukerpvc.com.tr/kvkk/basvuru-formu.pdf doldurarak yazılı olarak veya kayıtıl elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla…İnternet Sitesi Ve Çerez Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu